Classroom phrases

Ибораҳои синфї

Зебониссо Муродова
Муаллимаи забони англиси
Мактаби тахсилоти миёнаи умуми №1 шахри Сарбанд

Хеле хуб мешуд,ки сўҳбатҳои аввал (ибораҳои синфї) дар дарсҳо бо забони англисї мешуд, то ин,ки хонандагон бо ибораҳои англисї одат кунанд. Масалан, агар шумо ибораи let’s begin-ро истифода баред шарт нест,ки ин ибораро аз ёд кунад.Агар шумо ин ибораро дар аввали ҳар дарс истифода баред, он гоҳ хонадагон мазмуни онро мефаҳманд ва аз худ мекунанд. Баъдтар агар шумо калимаи begin-ро шинос кунед хонадагон аллакай медонанд, кай дар куљо ин калимаро истифода бурдан даркор.
Ба хонадагон ибораҳои синфиро мувофиқи қобилияти синну сол омўзонидан даркор.Мо метавонем дар рўзномаи деворї ибораҳои синфиро (Classroom expression) яъне ( Hello, Good morning, How are you May I come in? May I read? May I come to the blackboard? I am ready for the lesson. ) бо забони англисї нависем ва ба девор овезонем, то ин ки ҳамаи хонадагон бо он шинос шаванд ва дар инкишофи нутқашон истифода баранд. Дар вакти иљро кардани бозї ( номгўи ашёҳо ва асбобҳое, ки бо он сару кор мегиранд) ё машғулиятҳои гуногун муаллим метавонад дигар иборахои мувофиқ бударо бо хонандагон истифода барад.
Ҳазорҳо вохуриҳо, китобҳои беҳтарин,айёниятхо, вохуриҳо бо хориљиҳо ба хонандагоне, ки забони хориљиро меомўзанд қобилияти сўхбат карданро кам медиҳад.Танҳо хонанда метавонад дар синф бо ҳамсинфонаш ва бо муаллими дарсдиҳандааш бо тарики муоширати байни ҳамдигари ва сўҳбатхои ҳамарўза инкишофи нутқашро бо забони англисї мукаммал созад

Дар поён як чанд-то ибораҳои синфии муқаррарие, ки барои хар як муаллим ва хонанда дар дарси забони англисї лозим аст пешниҳод мекунем:

Hello Салом
Good morning (afternoon) dear children, students. Субх ба хайр ( салом) бачагон, талабагони азиз.
I am glad to see you Ман хурсандам шуморо бубинам.
It is pleasure to see you again after the holidays. Бо шумо боз вохўрдан баъди таътил хеле гуворо аст.
You are late as always.
Ту монанди ҳар вакта дер монди.
May I come in?
Мумкин аст даромадан?
I am sorry, I am late. Мебахшед ман дер мондам.
The bell has gone 5 minutes ago. Занг панҷ дакика пеш зада буд.
The bell has gone. Занг зада шуд.
Go to your place! Ба љои худ рав!
Hurry up please! Илтимос шитобед!
What is the matter Ali? Чи шуд, Али?
Stand still! Рост истед!
Put your books on the table! Китобҳоятонро ба болои миз гузоред!
Do you understand me? Шумо маро фаҳмидед?
I don’t see your book. Where is it Lola? Лола ман китоби шуморо намебинам. Китоб дар куҷост?
Ali where is your place? Али кани љои ту?
Sit down on your place! Quickly we are waiting you. Дар љои худ шин!Тез бош мо туро интизорем.
Keep silent! Ором шавед!
Attention please! Илтимос, диққат кунед!
It is very noisy here. Ин љо хело шавқун аст.
Don’t talk! Гап назанед!
You talk a lot. Шумо бисёр гап мезанед.
Don’t write on the table! дар болои миз на нависед!
Who is absent today? Ки имрӯз ғоиб аст?
Lola is absent today. Лола имрӯз нест.
What is the matter with her? Бо вай чи шуд?
Who is on duty today? Ки имрӯз навбатчӣ аст?
I am on duty today. Ман имрӯз навбатчӣ ҳастам.
All are present. Ҳама хаст дар дарс.
What is the date today? Имрӯз чандум аст?
What is the weather like today? Имрӯз обу ҳаво чи гуна аст?
What was the homework? Вазифаи хонагӣ чи буд?!
Please repeat that! Илтимос такрор кунед
I am sorry, I don’t understand. Мебахшед ман нафаҳмидам.
Excuse me, I have a question. Мебахшед ман савол дорам.
How do you say…in English (Russian, Tajik)? Чи тавр гуфтан даркор…. ба англисӣ ( руси,точики)
Sorry, I don’t know. Мебахшед ман намедонам.
What is this in English? Ин ба забони англисӣ чи мешавад?
How do you pronounce that? Чи тавр инро талаффуз кардан лозим?
Could you say it again please? Илтимос шумо метавонед инро боз як бори дигар гуед.
I don’t see chalk. Please bring a piece of chalk. Ман буро намебинам.Илтимос як дона бур биёред.
Dilbar wash the duster! Дилбар латтаро шуй!
Ali forgets his pen who can lend him a pen? Али ручкаашро фаромуш кардааст ки ба вай ручка медиҳад?
It is very noisy in the corridor. Дар роҳрав хеле шавқун аст
Please close the door. Илтимос дарро пушед!
Don’t stand up please! Илтимос нахезед!
You can answer from your place. Шумо метавонед аз љоятон чавоб диҳед.
Please repeat after me. Илтимос аз паси ман такрор кунед.
Please read after me. Илтимос аз паси ман хонед.
Please look at the blackboard. Илтимос ба тахтаи синф нигоҳ кунед.
Please listen carefully. Илтимос бо диққат гӯш кунед.
Please try it once more. Илтимос як бори дигар кӯшиш кунед.
Please answer. Илтимос љавоб дихед.
Do you have any questions? Савол доред?
Please open your book. Илтимос китобро кушоед.
May I read? Мумкин ман хонам?
May I come to the blackboard? Мумкин ман ба тахтаи синф бароям?
Who is ready for the homework? Ки ба вазифаи хонагӣ тайёр аст?
Turn to page… Ба сахифаи….варақ гардонед
Look at page… Ба сахифаи…нигох кунед.
Let’s do this exercise on page. Биёед ин машкро иҷро кунем дар сахифаи…
Pass your notebook to me. Дафтаратро ба ман супоред
Here is (are) your notebooks. Ана дафтарҳои шумо.
Translate this into English. Инро ба забони англисӣ тарҷума кунед.
Please memorize what you learned. Илтимос аз ёд кунед он чизе,ки мо омӯхтем.
Who knows? Ки медонад?
Who understand? Ки фахмидаст?
Who can tell me? Ки ба ман мегуяд?
Who will do it? Ки инро иҷро мекунад?
Who has a question? Ки савол дорад?
It is all for today. Ба имрӯз кифоя.
We will continue next lesson. Дар дарси дигар мо давом медихем.
The lesson is over. Дарс тамом шуд.
Tomorrow you will not have an English lesson. Пагох дарси англисӣ намешавад.
Bring your daybooks! Рӯзномаҳоятонро биёред!
Teacher’s comments
Good Хуб.
You did it very well. Шумо инро хеле нағз иҷро кардед.
You are right. Шумо ҳақ хастед.
You are wrong. Шумо нодурустед.
You make many mistakes. Шумо бисёр хатто кардед.
Excellent. Хеле хуб
Have a break! Танаффуc кунед!
Good bye Хайр.
See you on Wednesday. То рӯзи Чоршанбе.

Teacher’s tip:

If you want that your students speak English at the lesson.
 Wear something special during the lesson. E.g. a badge, a hat etc. look at Picture 1
You can make this badge and stick it in your dress and every time when you wear this badge and students will understand that they must use L 2.

Расми 1

Чи хел хонадагонро ситоиш додан

Барои ситоиш додани хонандагон њар як муаллим бояд муњити дўстонае созад,ки дар он хонанда худро бароњат њис кунад. Муњити дўстонае ки муаллим месозад,ки дар он хонандагон аз хатто кардан наметарсанд ва аз он хаттогињо меомўзанд. Талаффуз кардани њар як калимаи хориљї хонанда аввал ба чашмони муаллим барои тасдиќ нигоњ мекунанд сипас онњо ситоиши муаллимро интизор мешаванд. Дар поён як чанд намуд ибора ва љумлањое, ки чи хел хонадагони худро ситоиш додан лозим аст пешнињод мекунам.

How to Praise Your Students
REMEMBER, A SMILE IS WORTH 1,000 WORDS

1. You’re on the right track now!
2. You’ve got it made.
3. Super!
4. That’s right!
5. That’s good.
6. You’re really working hard today.
7. You are very good at that.
8. That’s coming along nicely.
9. Good work!
10. I’m happy to see you working like that.
11. That’s much, much better!
12. Exactly right.
13. I’m proud of the way you worked today.
14. You’re doing that much better today.
15. You’ve just about got it.
16. That’s the best you’ve ever done.
17. You’re doing a good job.
18. That’s it!
19. Now you’ve figured it out.
20. That’s quite an improvement.
21. Great!
22. I knew you could do it.
23. Congratulations!
24. Not bad.
25. Keep working on it. You’re improving.
26. Now you have it!
27. You are learning fast.
28. Good for you!
29. Couldn’t have done it better myself.
30. Aren’t you proud of yourself?
31. One more time and you’ll have it.
32. You really make my job fun.
33. That’s the right way to do it.
34. You’re getting better every day.
35. You did it that time!
36. That’s not half bad.
37. Nice going.
38. You haven’t missed a thing!
39. Wow!
40. That’s the way!
41. Keep up the good work.
42. Terrific!
43. Nothing can stop you now.
44. That’s the way to do it.
45. Sensational!
46. You’ve got your brain in gear today.
47. That’s better.
48. That was first class work.
49. Excellent!
50. That’s the best ever.
51. You’ve just about mastered it.
52. Perfect!
53. That’s better than ever.
54. Much better!
55. Wonderful!
56. You must have been practicing.
57. You did that very well.
58. Fine!
59. Nice going.
60. You’re really going to town.
61. Outstanding!
62. Fantastic!
63. Tremendous!
64. That’s how to handle that.
65. Now that’s what I call a fine job.
66. That’s great.
67. Right on!
68. You’re really improving.
69. You’re doing beautifully!
70. Superb!
71. Good remembering.
72. You’ve got that down pat.
73. You certainly did well today.
74. Keep it up!
75. Congratulations. You got it right!
76. You did a lot of work today.
77. Well, look at you go.
78. That’s it.
79. I’m very proud of you.
80. Marvelous!
81. I like that.
82. Way to go!
83. Now you have the hang of it.
84. You’re doing fine!
85. Good thinking.
86. You are really learning a lot.
87. Good going.
88. I’ve never seen anyone do it better.
89. Keep on trying.
90. You outdid yourself today!
91. Good for you!
92. I think you’ve got it now.
93. That’s a good (boy/girl).
94. Good job, (person’s name).
95. You figured that out fast.
96. You remembered!
97. That’s really nice.
98. That kind of work makes me happy.
99. It’s such a pleasure to teach when you work like that.
100.I think you are doing the right thing.
Resource:
http://www.princetonol.com/groups/iad/Files/praise.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: